# تصویر_بالاتر_از_صبر_ایوب_نبی(ع)،امام_زمان(عج)،ایوب